handleplaner

Botilbuddet tilbyder en helhedsorienteret individuel socialpædagogisk indsats for den enkelte beboer, som udmøntes i praksis gennem pædagogiske handleplaner.

Dialog og kontakt med beboeren er med til at skabe et helhedsbillede, som er udgangspunkt for aftaler i beboerens handleplan. Medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og formåen.

Inden det pædagogiske handleplansmøde med beboerne snakkes der med beboerne om fx deres ønsker og mål eller pædagogiske overvejelser som vi har i personalegruppen. Processen og forløbet inden målene endelig laves sker som udgangspunkt mellem den enkelte beboer og kontaktpædagogen. Denne proces er differentieret ud fra beboerne.

Handleplanerne udarbejdes i vores bostedssystem, hvor målene bliver skrevet ind sammen med metodebeskrivelse og datoer for evaluering. Det er opbygget på den måde, at der er overordnede mål og delmål koblet til det overordnede mål, hvor der beskrives metoder og hvor evaluering af målet noteres løbende. Her bliver der ligeledes noteret, om det er langsigtede eller kortsigtede mål. Det er kontaktpædagogen som har ansvaret for dette.

Beboerne kender deres mål i de pædagogiske handleplaner!

Vi har delt personalegruppen i to teams, som selv er ansvarlige for planlægning af team-møder. Der er der mulighed for eventuelt at justere handleplansmål, samt at have øje for evaluering. De to teams er fordelt med 3 pædagoger, og de 12 beboere er ligeligt fordelt i de to teams.

I de to teams er der mulighed for sparring og feedback i forhold til handleplansarbejdet. Der er endvidere et punkt på dagsorden til vores personalemøder, hvor de to teams kan advisere omkring emner.

Som udgangspunkt afholdes der et pædagogisk handleplansmøde for de enkelte beboere en gang om året. Disse møder afholdes med den pågældende beboer, kontaktpædagog og Forstander.

Sidebar
Sidebar
46 59 82 64 Find hjem

Kontakt